#101

Ochrana osobných údajov

Všeobecné pravidlá súťaží na sociálnych sietach

25. mája 2018 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov (GDPR). Na tejto stránke nájdeš podrobné informácie týkajúce sa tohto zákona.

Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť Emil Krajčík, s.r.o. so sídlom Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, , Slovenská republika, IČO: 362 462 04, zapísaná v Obchodnom registri OR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13103/T. („spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o. sídlom Dlhá 1424/47, 905 01 Senica alebo na e-mailovej adrese 101drogerie@101drogerie.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť  spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

Osobné údaje získané pre účely marketingu

 • priamo od svojich zákazníkov na predajni
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti a pod.)

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych médií

Na webovej stránke www.101drogerie.sk máte možnosť stretnúť sa so sociálnymi sieťami, ktoré využívame na komunikáciu. Keď navštívite našu stránku, vytvorí sa spojenie medzi vaším vyhľadávačom a serverom Facebook, Instagram, Google+, Twitter, YouTube, Foursquare a Linkedin. Ak si toto spojenie neželáte, musíte sa odhlásiť z vášho profilu.

Získavame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón. Spoločnosť týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je povolené v zmysle článku 6, ods.1 písmeno b), všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Tieto údaje sa získavajú za účelom oslovenia dotknutých fyzických osôb pre účely marketingu a preto je spoločnosť povinná získať od dotknutej fyzickej osoby súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov tak, aby bol preukázateľný jednoznačný súhlas, z ktorého je zrejmé na aký účel a na akú dobu dotknutá fyzická osoba osobné údaje poskytuje. Takto poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať jednoduchým zaslaním žiadosti o vymazanie osobných údajov na adresy uvedené v tomto vyhlásení.

Prípady získavania osobných údajov na účely marketingu

 • Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na webovej stránke spoločnosti v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.
 • Účasti na reklamných kampaniach (akciách) v predajniach spoločnosti, na webovej stránke spoločnosti, alebo formou letákov v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis.
 • Návštevník web stránky spoločnosti sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojich kontaktných údajov do formulára „Odoberaj všetky novinky“. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu návštevníkom predávajúcemu.

Spoločnosť prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Aký je právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • oprávnený záujem – spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:
 1. marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, praktických radách; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení;
 2. súhlas udelený dotknutou osobou.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Kto sú príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, alebo to sú poradenské spoločnosti. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Sprostredkovatelia spoločnosti v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie

 • Reco, s.r.o., Sadová 3046/39A, 905 01 Senica, IČO 34152059

Aké sú práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
  2. ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“);;
  3. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
  4. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
  5. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
  6. získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva?

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na Emil Krajčík, s.r.o. so sídlom Dlhá 1424/47, 905 01 Senica,;
 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti 101drogerie@101drogerie.sk

Informácie o používaní súborov cookies na stránke

Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú vo vašom zariadení uchovávané, alebo podľa účelu, na ktorý si uchovávané.

 • Podľa doby, počas ktorej sú Cookies vo vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme Cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé. Dočasné Cookies sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené. Trvalé Cookies nám pomáhajú rozpoznať vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo vašom zariadení až dovtedy kým uplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete. Okrem toho nám trvalé Cookies umožnia poskytnúť vám pri ďalšej návšteve viac personalizovaný obsah našej webovej stránky.
 • Z hľadiska účelu využívame Cookies na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na ukladanie dočasných (stavových) informácií, teda informácií o fungovaní jednotlivých častí našej webovej stránky. Cookies tiež využívame na analýzu správania návštevníkov našej webovej stránky, vrátane sledovania návštevnosti jednotlivých podstránok, čo nám umožňuje upraviť webovú stránku tak, aby viac zodpovedala vašim potrebám. Cookies využívame tiež na účely cielenia on-line reklamy.

Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics.

Kedy používame Cookies a čo robiť v prípade, ak s ich používaním nesúhlasíte?

Cookies používame len v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za váš súhlas s používaním Cookies. Dovoľujeme si vás informovať, že vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies prednastavené. Dovoľujeme si tiež uviesť, že pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s používaním Cookies.

V prípade, ak si neželáte, aby sme Cookies používali, zmeňte, prosím, nastavenia vášho internetového prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „Nastavenia“ alebo „Možnosti.“ V rámci nastavenia vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie Cookies alebo môžete ukladanie Cookies zakázať úplne. Pre bližšie informácie vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača.

Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky môže prípadný zákaz používania Cookies negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť vám používanie niektorých funkcií.

Súhlas so zasielaním informácií

Súhlasím so zasielaním informácií na môj e-mail a so spracovaním údajov.

Udeľujem spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o. so sídlom Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Slovenská republika, IČO: 362 462 04, zapísaná v Obchodnom registri OR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13103/T súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne poskytnutých, najmä mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových aktivít, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných so spoločnosťou. Ďalej udeľujem súhlas, aby mi spoločnosť alebo tretia strana, ktorej spoločnosť poskytla moje osobné údaje, zasielala newsletter (informačného letáka) resp. iné reklamné alebo marketingové materiály, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny atď. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese: 101drogerie@101drogerie.sk alebo písomne na adrese Emil Krajčík, s.r.o. so sídlom Dlhá 1424/47, 905 01 Senica.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webstránke spoločnosti. Potvrdzujem, že spoločnosť ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov, vrátane poučenia o právach dotknutej osoby na svojej webstránke.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 01. 01. 2023.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.