Súťaž s Palmolive o darčekové poukážky

Všeobecné podmienky súťaže o 4 darčekové poukážky v hodnote 200 € v sieti 101 Drogerie:

 1. Spoločnosť Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 36 324 175 (ďalej len usporiadateľ) organizuje v období od 12. 4. 2017 do 12. 4. 2017 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom „Súťaž o 4 dárčekové poukážky v hodnote 200 EUR“ (ďalej len „súťaž„). .
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto v období od 12. 4. 2017 do 25. 4. 2017 nakúpi v sieti 101 Drogerie 2 ľubovoľné výrobky Palmolive (okrem tuhých mydiel) alebo Lady Speed Stick a do pripraveného boxu v predajni vhodí bloček so svojím menom, priezviskom, adresou, telefónnym číslom, emailom, súťažný kód a dátum nákupu z pokladničného dokladu a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže.
 3. Súťažiacim môže byť osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom. Taktiež môže byť súťažiacim fyzická osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom či bola spôsobilosti k právnym úkonom pozbavená – tá si môže prevziať výhru len v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu.
 4. Súťažiaci bude zaradený do súťaže automaticky po vypísaní osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email) na bloček a jeho vhodením do súťažného boxu. Účastník sa môže súťaže zúčastniť aj opakovane, každá ďalšia účasť však vyžaduje doloženie nového dokladu o zakúpení 2 ľubovoľných výrobkov z radu Palmolive (okrem tuhých mydiel) alebo Lady Speed Stick v rámci siete 101 Drogérií (princíp 1 nákup = 1 účasť). Vhodením súťažného formulára do súťažného boxu udeľuje súťažiaci podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas usporiadateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré usporiadateľovi zapojením sa do súťaže a vyplnením súťažného formulára poskytne.
 5. Výhercov darčekových poukážek v hodnote 200 EUR vyžrebujeme po ukončení súťaže v Senici spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapoja vhodením súťažného formulára do súťažného boxu v predajni a splnenia jej podmienok. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky na telefónnom čísle alebo emailom, ktorý uvedú na súťažnom formulári. Po vzájomnej dohode im výhra bude odovzdaná osobne na predajni alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a zároveň budú ich mená zverejnené na stránke www.101drogerie.sk/vyhercovia. V prípade, že výherca nebude na telefonickú ani emailovu výzvu reagovať, príp. sa neozve späť do 3 dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká.
 6. Cenou pre výherca (ďalej len „výhrou„) je darčeková poukážka v hodnote 200 EUR. Výhra je neprenosná, nie je možné ju vymeniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu alebo iné znehodnotenie a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercovi, ktorému výhra patrí, náhradu.
 7. Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Všeobecné podmienky súťaže. Nerešpektovanie týchto podmienok má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na cenu.
 8. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhru v súťaži neexistuje právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté
  na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 9. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianského zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov, vynaložených v súťaži.
 11. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých súťažiacich a hlasujúcich. Súťažiaci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.
 12. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov, vyplývajúcich zo všeobecných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov nie je usporiadateľ schopný súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť Emil Krajčík, s.r.o. sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, kombinovala a preskupovala. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu 10 rokov odo dňa jeho získania, t. j. odo dňa prihlásenia do súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže skôr. Spoločnosť Emil Krajčík, s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 12. 4. 2017. Akcia trvá od 12. 4. do 25. 4. 2017.

Ďalšie informácie nájdete na TU.